Школа на Единното учение (заглавен надпис)
Начало
За Школата

Етичен кодекс

Отделения и форми на работа

Дистанционно обучение

За Учителя

Закони и термини

За Учението

Единно Учение

Знаци на Единното Учение

Правила на Единното Учение

Символ на Единното Учение

Слово на Единното Учение

Система от Аркани

Кодекс на духовното достойнство

Библиотека

Статии

Връзки

Новини

За Учението

Слово на Единното учение

1

От дълбините в дълбочината на съкровеното Слово, раждайки се, като сияеща сфера се разширява Мисълта. И три Свята сътворява. Във всеки от трите е нейното дихание и плът. Тя е причина на всичко.

Първият е сияещият свят, в него няма нито време, нито нощ, нито ден. В него чрез Духовете, създадени от Творящата Мисъл, дишат законите на Творението. И управляват втория свят - Света на Душите, света на светлината и сенките, на звездни лъчи и пространствени форми, невидими за земното око.

Там на границата с третия Свят се уплътняват сенките и формите. И Духът Човек става.

В третия Свят на него му предстои сам да осъзнае, че смяната на нощта и деня, движението на тревите и водите, тътенът на вулкана и трудът на мравката се управляват от Мисълта, родена в дълбините на съкровеното Слово. Тук му предстои сам да сътвори себе си като Дух.

* * *

Първоосновата на нещата е Идеята. Идеята властва в Света и над Света, защото Светът е състояние на Ума. Всички форми на битието, проявени или не проявени, както сътворени, така и зараждащи се в Ума на Творящия, са разпределени на три нива - Духовно, Душевно и Физическо. Формите, събитията и обектите, проявени на всичките три нива, се наричат "въплътени". Всички нива на битието са материални, тъй като материята е енергия, енергията е Дух, а Духът е най-фината материя. Изтъкана от Духовната материя, Идеята непрекъснато извършва промени в света като го обновява, затова мъдреците я наричат "Причина".

2

Плаче детето на сън, скърби за напуснатия Дом на Сиянието. Чрез чистотата си прозира страданията, които ще срещне. Не може да си спомни обратния път, сякаш се е заблудил в гората.

С ранна болка плаща детето за това, че бащата и майката са забравили пътя, забравили са го майките и бащите на техните майки и бащи. Като жители на третия Свят, те са служели и служат на телата, без да виждат отвъд земния кръг. Скрити от тях са законите на Света на Душата и Света на Творението. Не знаят. Не помнят. А ако започнат да си спомнят, не желаят да помнят за тях, защото тези закони издигат прегради пред низките страсти.

На тези, безпаметните, ръцете им са потънали в кръв, телата им са поразени от болести, среброто им се превръща в гной, щастието им е илюзорно и удоволствията им са мимолетни. Отново и отново те ще плачат в люлките на сън, докато не се възвърне тяхната памет.

* * *

Три форми на неразбиране са причина за болестите, страданията, нищетата и злите дела, които терзаят душата и плътта на Човека:

  1. Неразбиране за своята Истинска Природа и неумението (нежеланието) да разпознаеш Нейните прояви във всекидневния живот. Полезно е да практикувате и да се стремите да разберете твърдението "Аз не съм тяло, аз съм Дух".
  2. Неразбиране относно главните Закони, които управляват нашия живот и развитие. Отказът от познание и приемане на тези Закони прави невъзможно духовното развитие на Човека. Несъответствието между мисленето и действията на Човека и Законите на Духа, управляващи Вселената, създава конфликт, резултатът от който може да бъде само болка и разочарование. Познанието на Великите Закони и привеждането на своите мисли, чувства и действия в резонанс с тях, води до освобождаване от превъплъщаване и до пребиваване в Царството Божие още по време на живота на тялото.
  3. Неразбиране за природата на мисълта, чувството и словото. Мисълта, чувството и словото са велика духовна сила. Неспособността да се контролира тяхната енергия води до това, че тази сила става разрушителна и се обръща срещу лекомисления, злонамерения и голословния. Мислите, чувствата и речта преобразяват нашия живот, когато започваме да се отнасяме към тях като към духовна практика.

начало на страницата

3

Зъл и завистлив бедняк живял сред зли и завистливи просяци, където всички се опитвали да си отнемат един на друг храната и парцалите и никой не желаел да се труди.

Беднякът мечтаел някога събратята му да станат добри и щедри, а той да стане богат. Тогава и той не би имал нищо против да стане добър и щедър.

"Защо съм нещастен, завистлив и зъл?" – задавал си той въпроса. И си отговарял: "Защото съм беден".

Духът казва: "Ти си нещастен и беден, защото си завистлив и зъл".

* * *

Опитите да се подобри животът на Земята ще останат безплодни дотогава, докато усилията на Човека бъдат насочени за натрупване и преразпределение на материални блага, тъй като Идеята управлява материята, а не обратното. Политически и религиозни лидери, погълнати от персонални амбиции и оправдаващи своите злодейства с групови и мними обществени интереси, ще бъдат пометени от силата от обединяващата Истина в новото хилядолетие. Царството Божие ще стане зримо, когато политикът, свещеникът и търговецът получат Посвещение.

начало на страницата

4

Духът, който управлява цялата Вселена, е висшият законодател. Душата, пространството и времето са подвластни на Неговите Закони. Тези закони са достъпни за разума на Човека. Разумът разбира, че фиданката няма да се вкорени, ако е посадена нагоре с корените.

Главният закон е Съзидание.

Антизаконът е разрушение.

Да познаеш законите на Вселената и да построиш живота си в съответствие с тях, означава да събереш три реколти в своята овощна градина: Първата реколта ще насити тялото, и то няма да изпитва недостиг. Втората, ще ни избави на земята от много, много страдания. И третата - дарява безсмъртие.

* * *

Познанието на Законите на Духа и непрекъснатото съпоставяне на своя живот с познанието, води до трансформиране и качествено подобряване на обстоятелствата във физическия живот, освобождава Човека от гнета на страданието, дава яснота за целта и пътя, който води до освобождение. Закон е, че нашият живот се променя, когато ние променяме себе си. Да промениш себе си, означава да възвисиш ума си до обективното знание, да трансформираш емоциите в стремеж към мъдрост, да избереш такъв начин на действие, който не противоречи на Знанието и Мъдростта.

начало на страницата

5

Триста, и триста, и триста племена спорели за превъзходство и с телата на убитите хранели враните. Но пред Духа всички те били равни в своето скудоумие.

Творецът е създал племената в многообразието на Света на Душата за изпитание на човечеството и отвръща погледа си от злобата и разногласията. За Него няма любими деца и деца нелюбими. Той вижда чрез своя всеобхватен Ум в отгледаната с мъдрост земна общност единен народ.

От днес само триста пъти ще се завърти Земята около Слънцето и децата навсякъде още от пелени ще постигат Учението на Духа.

Още триста пъти ще обиколи Земята около Слънцето и вече никъде съседът няма да гледа съседа си със съмнение.

И още триста пъти ще се завърти Земята около Слънцето и единното човешко племе ще се приближи към Новото Небе.

* * *

Истинското Човечество ще настъпи в триединството на Истината, Любовта и Братството.

Истината отстранява всички противоречия, присъщи на националното мислене и възприятие. Условие за тържеството на Истината е знанието на Закона.

Любовта се освобождава от тъмницата на неразбирането чрез силата на правилното знание. Условие на любовта е следване на Закона.

Братството е обединение на хората, които се стремят към Мъдростта. Условие за Братството е вярата в божествената природа на всеки Човек.

начало на страницата

6

Когато от небето падаха мъртви птици, когато кракът на Човека загуби опора и воденичните камъни мелеха сълзи, се появяваха пророците. И носеха от Духа Истина, така, както бяха готови да я приемат хората, жители на света, разединен от заблуди и пространство.

Пророците знаеха, че хората ще започнат да приемат своите желания за повеля на Духа, а Истината ще делят между племената и между времената. И още по-тежко им ставаше от това знание.

Голяма и велика е днес тяхната жертва. В сияещия Свят на Творението те са Вечни Духове, служители на неделимата Истина, родена в дълбините на съкровеното Слово.

* * *

Пророците на Духовните Учения вещаят не разделение, а единство. Самите Учения не са подобни на храмове, а се извисяват сред пустотата или бушуващите тълпи, подобно на въздух и светлина, която прониква във всичко и съживява всичко.

За такова обединение, в светлина, дух и истина, са подготвили Човечеството пророците, родени в Светлина и изпратени от Светлината.

Истинността и дълбочината на Учението се измерват с три мерки:

  1. С мярка за безвременност, което е доказателство за вечните Истини, които създават основата на Учението.
  2. Мярка за приемственост. Така както няма дърво без корени и риба без вода, така Духовните Учения се опират на авторитета и посланията на Учителите от Древността.
  3. Мярка на Плода, която става зрима в живота и труда на тези, които следват Учението и служат за неговото разпространение.

начало на страницата

7

Разорана е нивата на земята от урагани и е полята обилно с кръв. Бурени гъсто са обрасли отделни места. Но земята няма да остане пуста. Настанало е време и словото на мъдростта за миг я обикаля, който иска, ще го чуе. Сее се, сее се в душите и умовете силното семе на единството. То неудържимо израства през бурените на греха и ще очисти нивата.

Вече се дочува: "Искаме да чуем и видим!"

* * *

Третото хилядолетие ще бъде озарено от стремежа на все повече хора към мъдрост и разумен живот. Така възниква Учението, призвано да възкреси правдата на древните храмове и да превърне Съкровеното слово в новата реч на Човечеството.

8

Изворът и домът, и звездният кораб се раждат в дълбините на Съкровеното Слово от Първоначалната Светлина. Техните образи в Света на Душата придобиват лъчиста плът, невидима още за окото и на земята придобиват своите форми, определени от Волята на Твореца или като преминават през ума на Човека.

Така се заражда новото земно братство.

Така е казано в Единното Учение на Духа.

Захранван от всички извори на Вярата, Мъдростта и Любовта, дадени от пророците на света, пространствата от изток на запад и от север на юг, изворът ще бъде достъпен за всички, които поискат от него да пият.

* * *

Осъзнаването на единството на Истината и присъствието на божествената природа в душата на всеки Човек, води до премахване на всички изкуствени бариери, породени от невежество. Религиозните, политическите и расовите различия са илюзорни и са обречени на изчезване още през това хилядолетие.

Целта на Единното Учение е да обедини Човечеството в Истината, братска любов и закона на земното битие.

начало на страницата

9

Кръговете на земното битие се вписват в небесните кръгове. Идващо от дълбините дихание на творящата любов, изпълва четирите посоки на света. Мисълта се шири в безкрайността и приема жертва.

Духът кръщава във водите на Единството новата човешка общност.

* * *

Три форми на обединение са определени за Човека: обединение със собствената съкровена природа, обединение с ближните и обединение с Първоначалната Светлина.

Първото обединение е плод на Знанието и искрения стремеж на Човека към Мъдростта.

Второто обединение е плод на Любовта, освободена от тъмницата на неразбиране на Знанието.

Третото – се заражда във Вярата.

начало на страницата


| Начало | За Школата | За Учението | Библиотека | Новини |
Школа на Единното учение