Школа на Единното учение (заглавен надпис)
Начало
За Школата

Етичен кодекс

Отделения и форми на работа

Дистанционно обучение

За Учителя

Закони и термини

За Учението

Единно Учение

Знаци на Единното Учение

Правила на Единното Учение

Символ на Единното Учение

Слово на Единното Учение

Система от Аркани

Кодекс на духовното достойнство

Библиотека

Статии

Връзки

Новини

За Школата

Етичен кодекс на Единното Учение

Единното Учение е единство на съкровения смисъл на всички Учения, водещи Човека към осъзнат и чист живот.

Целта на Единното Учение е възсъединението на човечеството в Истината, братската любов и всеобщия етичен закон.

Под "всеобщ етичен закон" подразбираме постепенното подчиняване на социалните, юридическите и религиозните норми, а също така и на обществения морал и преобладаващите в колективното съзнание на човечеството ценности и приоритети, на универсалните космически и етични закони, които са ни предали Великите Посветени.

Предавайки на ученика това Свещено Знание и помагайки му да го адаптира към своя живот, Единното Учение се стреми към реализация на Царството Божие, както в отделната човешка душа, така и в бъдещото човешко братство.

Етичният кодекс на Единното Учение разяснява на ученика условията за пребиваване в братството, а също така етичните закони, които трябва да съблюдава всеки, осъзнаващ себе си като духовен ученик и член на нашето братство. Осъзнатото съблюдаване на етичните закони на Учението осигуряват на всеки ученик висока динамика на духовния ръст, пълноценно участие в магическата верига на братството, а също така реализация на трите велики дара на ученичеството: Духовен път, Просветление и Състоянието на Сфинкса.

І. Три условия за встъпване в Братството

 1. Членове на братството и ученици на Единното Учение могат да бъдат всички пълнолетни хора, които не страдат от психични заболявания и признават съществуването на единен Бог, единна истина и безсмъртието на човешкия дух.
  Непълнолетни ученици се допускат в съвместна практика, ритрийти и занятия на Школата със съгласието на родителите им.
 2. Встъпвайки в братството на Единното Учение, всеки ученик се запознава с Етичния кодекс и устно и писмено засвидетелства, че ще изпълнява кодекса, както на вътрешно (духовно ниво), така и на външно ниво (в социума, труда и ежедневието).
 3. Пребиваването в братството на Единното Учение налага на всички представители на братството определени ежемесечни материални задължения по издръжката на Школата, нейните Отделения и отговорни сътрудници. Размерът на материалната отговорност на братята и сестрите се определя от Йерофанта и Съвета на Ордена. Всеки, встъпващ в братството на Единното Учение – иницииран или неиницииран ученик, приема тази материална отговорност и я разпознава като почетно участие в делото по разпространението на Единното Учение.

ІІ. Три условия за пребиваване в Братството

 1. Учениците съгласуват, както своето поведение в братството, така и персоналните си възгледи с Етичния кодекс и коренните идеи на Единното Учение. Несъгласието на ученика с Кодекса и идеите на учението, а също така и нежеланието да ги въплъщава на практика, правят пребиваването му в братството невъзможно.
 2. На заседания на Школата и Ордена, на беседи и съвместни практики, също както и по време на индивидуални консултации и беседи по Учението, учениците с по-ниски инициатични степени запазват своята позиция на слушащи и попиващи по отношение на учениците с по-високи инициатични степени, разпознавайки в тях Наставници. Ако учениците, притежаващи по-високи степени, изкажат съждения и практикуват поведение, което противоречи на Учението, младшият ученик трябва да се обърне за разяснения към ръководителя на Школата, помощника на Йерофанта (Висш Адепт, Магистър, Маг) или лично към Йерофанта.
 3. Всеки ученик е свободен в избора на вероизповедание и може да получава личен духовен опит в други традиции и Школи, а също така да го споделя с другите ученици в индивидуален порядък. Ученикът не може да преподава в братството други традиции, а също така да скланя учениците към участие в дейността на други традиции, освен ако не е съгласувал това специално с Йерофанта на Школата или неговите упълномощени представители – ръководителите на отделенията на Школата. Ученикът категорично няма право да дава инициации и посвещения в други традиции. Нарушавайки това ограничение, ученикът губи правото на участие в работата на Школата и Ордена.

За ръководителите на отделения и наставниците на групи

Във всеки град действа само един упълномощен от братството и лично назначен от Йерофанта на Ордена ръководител на отделение на Школата. Другите старши ученици, водещи работа с групи, са негови помощници и Наставници на групите. Всеки ученик и Наставник на група оказва пълно съдействие на Ръководителя на отделението в разпространението на Учението и координира с него своята работа.

Ръководителите на отделения координират своята работа с Йерофанта на Школата или със специално назначения от него помощник, притежаващ висша инициатична степен (Висш Адепт, Магистър, Маг).

Етичен кодекс на Единното Учение

 1. Истина. Ученикът на Единното Учение поставя като главна цел на духовния и жизнения си Път постигането на единната истина, реализацията на вътрешното единство (състоянието на Сфинкса) и служение на единното човешко братство. Осъществявайки тази триединна цел, ученикът запазва мълчание за своето инициатично ниво, оставяйки плодовете на работата му да свидетелстват за него.
 2. Мъдрост. Ученикът ежедневно размишлява над Ученията на Мъдростта и твори своя живот като произведение на изкуството, посвещавайки го на Господа и на ближните. Неговите най-важни инструменти по Пътя са постоянният стремеж към Мъдрост и практическата реализация на коренните идеи на Учението.
 3. Осъзнатост. Ученикът се стреми да запазва пълно присъствие на духовно съзнание и внимание, наблюдавайки внимателно своите мисли, чувства, действия и реч. Мислите, чувствата, действията и речта на ученика на Единното Учение са инструменти на духовното му самоосъществяване и трябва да бъдат мерени с везните на Учението.
 4. Любов. Ученикът практикува щедро, открито и лъчезарно отношение към всички, които среща по своя Път. При всички обстоятелства той се стреми да разпознава и почита Божествената природа на ближния. Съвършеното изпълнение на Закона на Любовта е тема на неговите ежедневни молитви и медитации.
 5. Състрадание. Ученикът на Единното Учение не осъжда ближните си за техните грешки, не изисква от тях поведение, съответстващо на неговите очаквания, не доказва тяхната неправота, не отхвърля техните разкаяния и не жертва своите Идеали, за да угоди на околните. Ученикът култивира внимание към чуждото страдание, а също така състрадателно отношение към всички форми на прояви на невежество и болка.
 6. Хармония. Извършвайки избор, ученикът се ръководи от гласа на съвестта, идеите на учението и закона на хармонията. Ученикът винаги съизмерва своите чувства, желания и мечти с Хармонията и Красотата, стремейки се да бъде техен проводник и живо олицетворение.
 7. Самоконтрол. Ученикът не злоупотребява със своя авторитет, не потиска волята на ближния, не отмъщава, не наказва, не изобличава и не остава подвластен на обидата и гнева. Единното Учение не признава външни причини оправдаващи проявите на гняв и разрушителни състояния на душата.
 8. Отговорност. Ученикът се стреми да разпространява Учението навсякъде, където това е възможно, съхранявайки уважение към идеалите, религиите и възгледите на другите; не проповядва, не изисква признание и не се дразни от човешкото неприятие. Ученикът знае, че и най-малките семена могат да раждат големи плодове и затова непрестанно се труди на поверената му житейска нива, за да насити тя мнозина. Знаейки, че мислите, чувствата и делата са семена, ученикът се стреми да сее само чисти семена.
 9. Непоколебимост. Ученикът непоколебимо се движи по своя духовен път, съхранявайки преданост към Учението и братството, въпреки противоречията, изпитанията и препятствията, не оставяйки и ден без практическа работа с Учението. Ученикът е постоянен и съзидателен в своя духовен труд.
 10. Единство. Ученикът изживява всеки ден на Земята като последен, стремейки се да разреши всички дългове и да отдаде на околните цялата пълнота на любовта и просветлено отношение – тук и сега. Той се осъзнава като част от единното човешко братство и се стреми към реализация на Царството Божие на Земята, сътворявайки своето Същество като негова първа опора, своя живот като втора, а човечеството – трета.

начало на страницата


| Начало | За Школата | За Учението | Библиотека | Новини |
Школа на Единното учение